Bestyrelsen

BESTYRELSEN 2018-19

Suppleanter:

Jytte Løvland, have 35

 

Ulla Jensen, have 44

Bilagskontrolører:

Henning Pedersen, have 10

Verner

Web/Facebook:

Lone Lykke Bruun, have 33

haveforeningendanevang@gmail.com

Vedtægter for Haveselskabet Danevang

 

§1

Haveselskabet Danevang er dannet på grundlag af en oprettet lejekontrakt med Vejle kommune, ifølge hvilken denne udlejer ca. 24.650 kvadratmeter til havebrug. Arealet er beliggende i Vejle Enge 0g har mart. Nr. 214 OA og 214 AP og skal udstykkes i havelodder og udlejes.

 

§2.

Selskabets formål er at yde medlemmerne vejledning og støtte vedrørende dyrkning af haven, at foretage fællesindkøb af planter, træer og lign. Samt varetage medlemmernes interesser i fællesanliggender, her under bl.a. at skabe en mønsterværdig havedyrkning ved konsulentbesøg og oplysninger om alle havesager vedrørende. Ved optagelse i selskabet betales 300 kr. i indskud. Haveselskabet kan være medlem af en sammenslutning af sådanne og de enkelte brugers medlemskab er da obligatorisk, som vedtages på generalforsamlingen.

 

§3.

Som medlem af selskabet, til dyrkning af det lejede areal, tages folk som er bosiddende i Vejle kommune. Ingen må være bruger af mere end en parcel, ligesom heller ingen må overdrage sin have til andre uden bestyrelsen samtykke.

Ønsker en bruger at afstå sin have skal denne meddele dette til bestyrelsen med angivelse af hvem haven overdrages til og denne skal godkendes af bestyrelsen. I tilfælde af et medlems bortrejse, eller lign. overtager bestyrelsen haven og sørger den udlejet bedst muligt. Eventuelt overskud betales til den forrige bruger, også ved tvangssalg.

 

§4

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Selskabets ordensregler fastsættes af generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i april måned og indkaldes ved mindst 8 dages varsel til de enkelte medlemmer og ved et opslag i tavlen.

På det ordinære generalforsamling er dagsorden følgende:

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning.

3.Fremlæggelse af regnskab.

4.Indkomne forslag (skal være indleveret 4 dage før).

5.Fastsættelse af lejeaftalen.

6.Valg af bestyrelse og revisor samt suppleanter herfor.

7.Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid sammenkaldes af bestyrelsen og skal afholdes når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom, med angivelse af forslaget der ønskes behandlet. Alle vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal. Optagelse i andre i andre sammenslutninger, vedtægtsændringer og beslutning om haveselskabets ophør sker ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

 

§5.Til at varetage medlemmernes interesser vælges en bestyrelse på 5 medlemmer som vælges på generalforsamlingen i april for en 2årig periode og afgår skiftevis som følger:

Formanden og et medlem afgår på ulige årstal. Kasseren og 2 medlemmer afgår på lige årstal. Genvalg kan findested. Formanden og kasseren vælges af generalforsamlingen, mens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

.Stk.1

.Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. Vedtægtsændringer besluttes på generalforsamlingen.

Formanden og kasseren har fri haveleje, som kan ændres ved det ordinære generalforsamling.

Stk.2

Beslutninger sker ved almindelig flertal. Alle valg foregår ved håndsoprækning, men skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt anmodning herom fremsættes.

Bestyrelsesmøde indkaldes når formanden finder det nødvendigt el. når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Sekretæren fører protokol som underskrives af formanden.

 

§6.

Revision af regnskabet fortages af 2 bilagskontrollører, der vælges på generalforsamlingen for 2år af gangen og afgår skiftevis. Genvalg kan finde sted. Revisoren kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

§7.

Kasseren skal fører regnskab over indtægter og udgifter, og den kontante kassebeholdning må ikke overstige 2000. Kr. Indtægter såsom haveleje og medlemskab af foreningen skal indsættes i banken på en særlig konto, som kun må hæves af kasseren, med formandens underskrift. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i revideret stand. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskabet udleveret.

Den på generalforsamlingens fastsatte lejeafgift, omfatter afgift til kommunen, udgifter til veje, hegn, vandforbrug, evt. kontingent til sammenslutninger o.v.s., samt mulige tab, indbetales i maj måned til kasseren. Betaling af haveleje efter maj måned pålægges et gebyr på kr.100. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give henstand med lejeafgiftens betaling.

 

§8.

Bestyrelsen repræsenterer selskabet lejeforhold overfor Vejle Kommune. Den nødvendige orden og de vedtagne love som varetages af bestyrelsen, går forud for medlemmernes fællesanliggender. Bestyrelsen afgør tvistigheder og tvivlsspørgsmål mellem havebrugerne.

 

§9.

Enhver medlem skal drive sin parcel som have og til enhver tid holde den i tilbørlig orden.

A.Hækkene holdes rene og klippes 2 gange om året, i juli og september, og max.højde på hæk er 1meter og 80cm.

B.Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene.

C.Enhver bruger skal holde sit vejstykke fri for ukrudt ud til midten.

D.I haverne må der ikke holdes dyr.

E.Al jagt og skydning, samt løsgående hunde er forbudt.

F.Afbrænding af haveaffald og andet er totalt forbudt.

G.Kørsel og parkering på sidevejene er forbudt, det gælder også trailere. Dog er af og pålæsning af tungt gods tilladt. Cykler, knallerter og lignende placeres så de ikke er til gene.

H.Al kørsel med last over 4 tons er forbudt på sidevejene

I. Materialer der bliver aflæsset i havegangene skal være fjernet inden 14 dage, og hovedvejen tilbage til sin oprindelige stand

J. Alt nybyggeri og tilbygninger skal følge nuværende gældende regler (1,5m fra yderste udhæng til skel.) Og godkendes af bestyrelsen inden opførelse.

K. Har man drænsystem i sin have er man forpligtiget til selv at rense der 2 gange årligt

 

§10.

Enhver bruger er forpligtet ti at sætte hæk om sin parcel. Hovedhuset skal anbringes i den nederste del af haven eller i midten, skal være pæn af ydre og holdes i ordentlig stand. Helårsbeboelse er ikke tilladt. Campingvogne må ikke opstilles i parcellen. Ingen beplantning må være tæt på hegnene at disse berøres eller naboen generes deraf.

 

§11.

Skulle nogen medlem eller dennes familie gøre sig skyldig i tyveri el. hærværk på andre brugers have, ekskluderes vedkomne af haveselskabet og har ingen krav på erstatning. Afgår et medlem ved døden, kan hans enke, m/k el. børn forsat dyrke haven så længe lejeafgift betales.

 

§12.

Overtrædelse af disse vedtægter medfører en advarsel og en frist på 14 dage til at få sagen bragt i orden. Er brugeren denne overhørig, taber han/hun brugsretten til haven og har ved fratagelsen af denne ikke krav på erstatning af nogen art.

 

§13.

Stk.1

Ændring af nærværende vedtægt kan ske efter bestyrelsens beslutning og med mindst 4 stemmers majoritet og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettige personer til den ordinære generalforsamling stemmer for.

 

Vedtaget på generalforsamlingen første gang 1946

Revideret sidst den 5.april 2014

Bestyrelsen repræsenter selskabet lejeforhold overfor Vejle kommune. Den nødvendige orden og de vedtagne love som varetages af bestyrelsen, går forud for medlemmernes fællesanliggender Bestyrelsen afgør tvistigheder og tvivlsspørgsmål mellem havebrugerne.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen første gang 1946 Revideret sidst den 5.april 2014

Kolonihave - Vejle - skøn forening - Idyl - Gammeldags - Grill - Hygge - Til salg - Urtehave - Haveforening - Grønne fingre - Afslapning - Blomsterflora - Kaffe - Kage - Hængekøje - Socialt samvær

Find os

Krusemyntevej, 7100 Vejle

Kontakt os