Bestyrelsen

BESTYRELSEN 2019-20

Formand
Henrik Göta Jensen
Have 46
Mobil: 50 38 69 35
Mail: hegje1@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Marianne Christiansen
Have 5
Mail: mchr1968@gmail.com

Kasserer
Dorrit Sørensen
Have 3
Mobil: 24 20 37 19
Mail: dorrit.bs@aab-net.dk

Bestyrelsesmedlem

Per Jensen
Have 52
Mobil: 29 70 55 30
Mail: pervesterager@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Sabina SUlejmanovic

Have 60
Mobil: 22 32 49 91
Mail: crvenaruza@hotmail.com

Suppleanter:

Ilse Schnell-Lauritzen, have 11

Ellen Mondrup, have 66

Bilagskontrolører:

Henning Pedersen, have 10

Verner Andersen

Hjemmeside:

Lone Lykke Bruun, have 33

lonelbruun@gmail.com

 

 

Vedtægter for Haveforeningen Danevang 2019 

(download som PDF her)

 

§ 1

Haveforeningen Danevang er dannet på grundlag af en oprettet lejekontrakt med Vejle kommune, ifølge hvilken denne udlejer ca.    24.650 kvadratmeter til havebrug. Arealet er beliggende i Vejle Enge og har mat. Nr. 214 OA og 214 AP og skal udstykkes i havelodder og udlejes.


§2

Foreningens formål er at yde medlemmerne vejledning og støtte vedrørende dyrkning af haven, samt varetage medlemmernes interesser omkring fællesskabet. Ved indmeldelse i foreningen betales 300 kr.


§3

Som medlem af foreningen skal man være bosiddende i Vejle kommune. Ingen må være lejer af mere end én parcel. Ønsker en lejer at afstå sin have skal denne meddele dette til bestyrelsen med angivelse af hvem haven overdrages til og den nye lejer skal godkendes af bestyrelsen. Uden godkendelse fra bestyrelsen er overdragelsen ugyldig.


§4

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.


Ordinær generalforsamling afholdes i marts/april måned og indkaldes med mindst 8 dages varsel til de enkelte medlemmer og ved et opslag i tavlen.


På den ordinære generalforsamling er dagsordenen følgende:


 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning.
 3. Fremlæggelse af regnskab.
 4. Indkomne forslag (skal være indleveret i foreningens postkasse eller mail haveforeningendanevang@gmail.com senest 4 dage før).
 5. Orientering om lejeaftalen med kommunen.
 6. Valg af bestyrelse, suppleanter og bilagskontrollører.
 7. Eventuelt


Ekstraordinær generalforsamling kan altid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 25 medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom, med angivelse af forslaget der ønskes behandlet. Alle vedtagelser sker ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer. Vedtægtsændringer og beslutning om Haveforeningens ophør sker ved 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.


§5

Til at varetage medlemmernes interesser vælges en bestyrelse på 5 medlemmer for en 2-årig periode og 2 suppleanter for 1 år.

Formanden og et medlem afgår på ulige årstal. Kassereren og 2 medlemmer afgår på lige årstal. Genvalg kan finde sted. Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger en næstformand.


Stk. 1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Formanden og kassereren har fri haveleje, som kan ændres ved den ordinære generalforsamling.


Stk. 2 Beslutninger sker ved almindeligt flertal.
Bestyrelsesmøde indkaldes når formanden finder det nødvendigt eller når 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.  Der skrives referat som offentliggøres.


§6

Revision af regnskabet fortages af 2 bilagskontrollører. Bilagskontrollørerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.


§7

Kassereren skal føre regnskab over indtægter og udgifter, og den kontante kassebeholdning må ikke overstige 2000 kr. Indtægter såsom haveleje og medlemskab af foreningen skal indsættes på foreningens bankkonto, som kun må hæves af kassereren, med formandens underskrift. Regnskabet fremlægges på den ordinære generalforsamling i revideret stand. Bestyrelsen kan til enhver tid forlange regnskabet udleveret.


Den årlige haveleje omfatter leje og renovation til kommunen, udgifter til fællesarealer, vandforbrug og fælles dræn. Indbetales inden udgangen af maj måned til kassereren. For sen betaling af haveleje pålægges et gebyr på 200 kr.


§8

Bestyrelsen forhandler foreningens lejeforhold med Vejle kommune. Bestyrelsen håndhæver de gældende vedtægter. Bestyrelsen kan på anmodning afgøre tvistigheder og tvivlsspørgsmål mellem havelejere.


§9

Alle havelejere skal drive deres parcel som have og til enhver tid holde den i orden. Bestyrelsen afgør hvornår en have er misligholdt og har tilladelse til at besigtige haven.


 1. Hækkene holdes rene for ukrudt og klippes min. 1 gang om året, senest ved udgangen af august måned.
  Max. højde på hækken er 1,80 m., undtaget buer over indgange.

 2. Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene.

 3. Enhver bruger skal altid holde sit vejstykke fri for ukrudt ud til midten.

 4. I haverne må der ikke holdes dyr af hensyn til rotter.

 5. Al jagt og skydning, samt løsgående hunde er forbudt.

 6. Afbrænding af haveaffald og andet er totalt forbudt hele året iflg. Vejle kommunes regler.

 7. Kørsel og parkering på sidevejene er forbudt, det gælder også trailere. Dog er af- og pålæsning af tungt gods tilladt.
  Cykler, knallerter og lignende placeres, så de ikke er til gene.

 8. Al kørsel med last over 4 tons er forbudt på sidevejene af hensyn til dræn.

 9. Materialer der bliver aflæsset på havegangene, skal være fjernet inden 14 dage og vejen bringes tilbage til sin oprindelige stand.

 10. Alt nybyggeri og tilbygninger skal følge nuværende gældende regler (1,5m fra yderste udhæng til skel) og godkendes af bestyrelsen inden opførelse.

 11. Har man drænsystem i sin have, er man forpligtet til selv at rense det 2 gange årligt.

 12. Ingen græsklipning eller brug af havemaskiner søn- og helligdage efter kl. 12.

 13. Der må ikke opsættes vindmøller eller anden vedvarende støj i haverne og der opfordres til begrænset og hensynsfuldt brug af generatorer.

 14. Har man have ned til kanalen er man forpligtet til at holde området ryddet af hensyn til oprensning

 15. Støjende adfærd skal begrænses.
   

§10

Enhver bruger er forpligtet til at sætte hæk om sin parcel. Hovedhuset skal anbringes i den nederste del af haven eller i midten, skal være pæn af ydre og holdes i ordentlig stand. Helårsbeboelse er ikke tilladt. Campingvogne må ikke opstilles på parcellen. Ingen beplantning må være så tæt på hækkene at disse berøres eller naboen generes.


§11

Skulle havelejere eller deres familie gøre sig skyldig i tyveri eller hærværk i andres haver, ekskluderes vedkommende fra Haveforeningen og har ingen krav på erstatning.

Indtrængen i andres haver uden aftale er ikke tilladt. Afgår en havelejer ved døden, kan arvinger frit overtage haven forudsat de opfylder betingelserne for medlemskab. Ellers er de pligtige til at afhænde haven.


§12

Overtrædelse af vedtægternes §§ 3, 10 og 11 medfører en skriftlig advarsel med en frist på 14 dage til at få tingene bragt i orden. I modsat fald taber lejeren brugsretten til haven og har ved fratagelsen af denne ikke krav på erstatning af nogen art.

Overtrædelse af vedtægternes §9 medfører en påtale. Gentagne overtrædelser kan medføre en skriftlig advarsel og tab af brugsretten til haven og lejeren har ikke krav på erstatning af nogen art. Bestyrelsen afgør hvornår overtrædelser af §9 medfører tab af brugsretten.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 30. marts 2019

Kolonihave - Vejle - skøn forening - Idyl - Gammeldags - Grill - Hygge - Til salg - Urtehave - Haveforening - Grønne fingre - Afslapning - Blomsterflora - Kaffe - Kage - Hængekøje - Socialt samvær

Find os

Krusemyntevej, 7100 Vejle

Kontakt os